Strona głównaPrzetargiBADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI POD NAZWĄ:

FABRYKA PRZYRZĄDÓW I UCHWYTÓW „BISON-BIAL” S.A.

ZA ROK OBROTOWY 2018

 

Rada Nadzorcza

FPiU „Bison-Bial” S.A.

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

przy ul. Żwirki i Wigury 75


zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe badanej Spółki za rok obrotowy 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach ponosi biegły rewident.
 2. Obecności, o ile będzie to konieczne na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania za każdy rok obrotowy. O terminie posiedzenia biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident,
 3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji  o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 nie później niż do dnia 29 marca 2019 roku.
 5. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania i zatwierdzeniu ich przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

 

Oferty w formie pisemnej należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Bison-Bial” S.A. ul. Myśliwska 13, 15-569 Białystok lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Myśliwskiej 13 w Białymstoku (15-569) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018″. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 15.00.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 2. Oświadczenie oferenta o:
 • Spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 • Dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badani,
 • Wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów,
 • o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu oraz posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,
 1. Cenę za badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, wraz z raportem z badań tych sprawozdań,
 2. Wskazanie metod oraz terminów badania sprawozdania finansowego
 3. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez oferenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

Kryteriami oceny ofert będą:

Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1

Cena

Od 0 do 80

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 80

2

Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych

Od 0 do 10

Za doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych:

 • od 3 do 6 lat przyznane zostanie 5 punktów,
 • powyżej 6 lat przyznane zostanie 10 punktów (punkty nie sumują się)

3

Referencje

Od 0 do 10

Za każdą referencję przyznane zostaną 2 punkty (maksymalnie uznane zostanie 5 referencji)

 

Otwarcie ofert ich ocena i wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą do dnia 3 grudnia 2018 roku.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.