Strona głównaPrzetargiDrugi nieograniczony przetarg ofertowy
Drugi nieograniczony przetarg ofertowy

Likwidator

Fabryki Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji

z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. F. Żwirki i S. Wigury 75,

 

Ogłasza drugi nieograniczony przetarg ofertowy

 na sprzedaż majątku likwidowanej Spółki składającego się z maszyn, urządzeń i wyposażenia. Wykaz zbywanych składników majątku wraz z ich ceną wywoławczą  dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.bison-bial.pl , które będą sprzedawane, jako pojedyncze składniki majątkowe za podaną w wykazie cenę. Do wskazanej w wykazie kwoty netto za poszczególne urządzenia i maszyny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Składanie ofert w formie pisemnej do dnia 09.10.2020r. w siedzibie Spółki lub na adres Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji, 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 13, z dopiskiem „PRZETARG”, możliwe jest na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu ofertowej sprzedaży maszyn i urządzeń.

 

Rozpatrzenie ofert odbędzie się 12.10.2020 r. o godz. 9.00 w Białymstoku przy
ul. Myśliwskiej 13

 

Zbywany majątek można oglądać, po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w siedzibie Spółki w  Bielsku Podlaskim  przy ul. Żwirki i Wigury 75 (poz. z wykazu 428 do poz. 610), oraz w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13 (poz. 1 do poz. 427), w godz. od 8:00 do 15:00, nie później jednak  niż jeden dzień przed datą kończącą termin składania ofert.

Link do wykazu

Środki trwałe znajdujące się w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13, są obecnie  dzierżawione na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony. Warunki Umowy określają, że każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

Dodatkowe informacje na temat zbywanego majątku można uzyskać w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 75, lub pod numerami telefonów 512 341 244,  507 180 949,  e-mail: dgm@bison-bial.pl .

 

Warunkiem przystąpienia do sprzedaży ofertowej składników majątku, jest wpłata wadium na konkretną pozycję z wykazu i podanie jej w dowodzie wpłaty. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto: Alior Bank SA  74 2490 0005 0000 4530 2837 6391. Wpływ na konto najpóźniej dzień przed otwarciem ofert.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia gotówką w kasie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy Spółki w ciągu 6 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia ofert i jest zobowiązany do odbioru zakupionych składników majątkowych w terminie 7 od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Spółki, należności z tytułu ceny sprzedaży. Odbiór zakupionych maszyn i urządzeń będących w dzierżawie będzie mógł odbyć się w terminie zgodnie z obowiązującą umową dzierżawy.

 

W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odebrał w wyznaczonym terminie składnika majątkowego, Likwidator ma prawo naliczać opłatę za jego przechowanie w wysokości 1% ceny brutto sprzedaży, za każdy dzień przechowywania.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w przypadku, kiedy uczestnik przetargu złożył ofertę i oferta została przyjęta i wybrana, a nie zapłacił zadeklarowanej kwoty w całości w wyznaczonym w regulaminie terminie.

 

W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia rozpatrzenia ofert.

 

Wszelkie koszty związane z zakupem w tym koszty związane z demontażem, oraz załadunkiem na środki transportu obciążają nabywcę.

 

Wydanie składnika majątkowego następuje za okazaniem dowodu wpłaty lub dokonania przelewu który wpłynął na konto sprzedającego..

 

Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu ofertowego, wycofania dowolnego składnika zbywanego majątku lub zakończenia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Regulamin przetargu jest dostępny do pobrania tutaj lub w siedzibie Spółki