Strona głównaPrzetargiOgłoszenie 2 przetarg Wyroby Gotowe i Półprodukty
Ogłoszenie 2 przetarg Wyroby Gotowe i Półprodukty

Likwidator

Fabryki Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji

z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. F. Żwirki i S. Wigury 75,

 

Ogłasza drugi nieograniczony przetarg ofertowy

 

na sprzedaż majątku likwidowanej Spółki składającego się z Wyrobów Gotowych oraz Półproduktów wytworzonych w fabryce. Wykaz zbywanych składników majątku dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.bison-bial.pl

- Wyroby Gotowe      - Załącznik Nr 1

- Półprodukty            - Załącznik Nr 2

 

Składanie ofert w formie pisemnej do dnia 30.03.2021r. w siedzibie Spółki lub na adres Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji, 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 13, z dopiskiem „PRZETARG”, możliwe jest na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu ofertowej sprzedaży likwidowanego majątku.

 

Rozpatrzenie ofert odbędzie się 31.03.2021 r. o godz. 9.00 w Białymstoku przy
ul. Myśliwskiej 13

 

Zbywany majątek można oglądać, po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13, w godz. od 8:00 do 15:00, nie później jednak  niż jeden dzień przed datą otwarcia ofert.

 

Wyroby Gotowe i Półprodukty w cenie rynkowej są dostępne do kupienia od ręki.

 

Dodatkowe informacje na temat zbywanych zapasów magazynowych można uzyskać w  Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13, lub pod numerami telefonów 512341244,  507180949,  e-mail: dgm@bison-bial.pl .

 

Warunkiem przystąpienia do sprzedaży ofertowej składników majątku, jest wpłata wadium na konkretną pozycję z wykazu i podanie jej w dowodzie wpłaty. Wadium w wysokości 10% ceny oferowanej brutto należy wpłacić przelewem na konto: Alior Bank SA  74 2490 0005 0000 4530 2837 6391. Wpływ na konto najpóźniej dzień przed otwarciem ofert.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia gotówką w kasie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy Spółki w ciągu 6 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia ofert i jest zobowiązany do odbioru zakupionych składników majątkowych w terminie 7 od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Spółki, należności z tytułu ceny sprzedaży.

W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odebrał w wyznaczonym terminie składnika majątkowego, Likwidator ma prawo naliczać opłatę za jego przechowanie w wysokości 1% ceny sprzedaży brutto, za każdy dzień przechowywania.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w przypadku, kiedy uczestnik przetargu złożył ofertę i oferta została przyjęta i wybrana, a nie zapłacił zadeklarowanej kwoty w całości w wyznaczonym w regulaminie terminie.

 

W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia rozpatrzenia ofert.

 

Wydanie składnika majątkowego następuje za okazaniem dowodu wpłaty lub dokonania przelewu który wpłynął na konto sprzedającego..

 

Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu ofertowego, wycofania dowolnego składnika zbywanego majątku lub zakończenia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Regulamin przetargu jest dostępny do pobrania tutaj lub w siedzibie Spółki