Strona głównaPrzetargiOgłoszenie sprzedaż maszyn z wolnej ręki
Ogłoszenie sprzedaż maszyn z wolnej ręki

Likwidator

Fabryki Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji

z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. F. Żwirki i S. Wigury 75,

 

w związku z zapytaniami i składanymi ofertami przedłuża do dnia 02.02.2021r. okres sprzedaży z wolnej ręki majątku likwidowanej Spółki, składającego się z maszyn i urządzeń.

 

Aktualny wykaz zbywanych składników majątku dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.bison-bial.pl , które będą sprzedawane, jako pojedyncze składniki majątkowe.

Wykaz można pobrać tutaj.

 

Oferty na poszczególne składniki majątku można składać w formie pisemnej do dnia 02.02.2021r. w siedzibie Spółki lub wysłać na adres Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji, 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 13, z dopiskiem „SPRZEDAŻ MASZYN”. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu ofertowej sprzedaży maszyn i urządzeń.

 

Rozpatrzenie ofert odbędzie się 03 lutego 2021 r. o godz. 9.00 w Białymstoku przy
ul. Myśliwskiej 13

 

Zbywany majątek można oglądać, po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w siedzibie Spółki w  Bielsku Podlaskim  przy ul. Żwirki i Wigury 75 (poz. z wykazu 45 do poz. 79), oraz w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13 (poz. 1 do poz. 44), w godz. od 8:00 do 15:00, nie później jednak  niż jeden dzień przed datą składania ofert.

 

Dodatkowe informacje na temat zbywanego majątku można uzyskać w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 75, lub pod numerami telefonów 512 341 244,  507 180 949,  e-mail: dgm@bison-bial.pl .

 

Warunkiem przystąpienia do sprzedaży ofertowej składników majątku z wolnej ręki, jest wpłata wadium na konkretną pozycję z wykazu i podanie jej w dowodzie wpłaty. Wadium w wysokości 10% ceny brutto zaoferowanej za maszynę lub urządzenie należy wpłacić przelewem na konto: Alior Bank SA  74 2490 0005 0000 4530 2837 6391. Potwierdzenie złożenia wadium należy dołączyć do oferty.

Wadium wpłacone przez uczestnika którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia gotówką w kasie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy Spółki w ciągu 6 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia ofert i jest zobowiązany do odbioru zakupionych składników majątkowych w terminie 7 od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Spółki, należności z tytułu ceny sprzedaży.

W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odebrał w wyznaczonym terminie składnika majątkowego, Likwidator ma prawo naliczać opłatę za jego przechowanie w wysokości 1% ceny brutto sprzedaży, za każdy dzień przechowywania.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w przypadku, kiedy oferent złożył ofertę i oferta została przyjęta lub wybrana, a nie zapłacił zadeklarowanej kwoty w całości w wyznaczonym w regulaminie terminie.

 

W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia rozpatrzenia ofert.

 

Wszelkie koszty związane z zakupem w tym koszty związane z demontażem, oraz załadunkiem na środki transportu obciążają nabywcę.

 

Wydanie składnika majątkowego następuje za okazaniem dowodu wpłaty lub dokonania przelewu który wpłynął na konto sprzedającego..

 

Organizatorowi przysługuje prawo wycofania ze sprzedaży dowolnego składnika zbywanego majątku oraz prawo do nierozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

 

Regulamin przetargu (sprzedaży z wolnej ręki) jest dostępny do pobrania tutaj lub w siedzibie Spółki