Strona głównaPrzetargiOgłoszenie sprzedaż narzędzi i oprzyrządowania
Ogłoszenie sprzedaż narzędzi i oprzyrządowania

Likwidator

Fabryki Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji

z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. F. Żwirki i S. Wigury 75,

 

Ogłasza sprzedaż z wolnej ręki majątku niskiej wartości należącego do likwidowanej Spółki, składającego się z narzędzi i oprzyrządowania.

 

 

Oferty na poszczególne narzędzia i oprzyrządowanie można składać w formie pisemnej do dnia 03.12.2020r. w siedzibie Spółki lub wysłać na adres Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji, 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 13, z dopiskiem „SPRZEDAŻ NARZĘDZI I OPRZYRZĄDOWNIA”. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu ofertowej sprzedaży środków trwałych niskiej wartości.

 

Rozpatrzenie ofert odbędzie się 04 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 w Białymstoku przy
ul. Myśliwskiej 13

 

Zbywane narzędzia i oprzyrządowanie można oglądać, po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w siedzibie Spółki w  Bielsku Podlaskim  przy ul. Żwirki i Wigury 75, oraz w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13, w godz. od 8:00 do 15:00, nie później jednak  niż jeden dzień przed datą składania ofert.

 

Dodatkowe informacje na temat zbywanych narzędzi i oprzyrządowania można uzyskać w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 75, lub pod numerami telefonów 502 435 631, 512 341 244,  507 180 949,  e-mail: dgm@bison-bial.pl .

Wykaz do pobrania tutaj.

 

Warunkiem przystąpienia do sprzedaży ofertowej składników majątku z wolnej ręki, jest wpłata wadium na konkretną pozycję z wykazu i podanie tej pozycji w dowodzie wpłaty. Wadium w wysokości 10% ceny brutto zaoferowanej za narzędzia i oprzyrządowanie należy wpłacić przelewem na konto: Alior Bank SA  74 2490 0005 0000 4530 2837 6391. Potwierdzenie złożenia wadium należy dołączyć do oferty.

Wadium wpłacone przez uczestnika którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia gotówką w kasie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy Spółki w ciągu 6 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia ofert i jest zobowiązany do odbioru zakupionych narzędzi i oprzyrządowania w terminie 7 od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Spółki, należności z tytułu ceny sprzedaży.

W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odebrał w wyznaczonym terminie składnika majątkowego, Likwidator ma prawo naliczać opłatę za jego przechowanie w wysokości 1% ceny brutto sprzedaży, za każdy dzień przechowywania.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w przypadku, kiedy oferent złożył ofertę i oferta została przyjęta lub wybrana, a nie zapłacił zadeklarowanej kwoty w całości w wyznaczonym w regulaminie terminie.

 

W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia rozpatrzenia ofert.

 

Wydanie narzędzi i oprzyrządowania następuje za okazaniem dowodu wpłaty lub dokonania przelewu który wpłynął na konto sprzedającego..

 

Organizatorowi przysługuje prawo wycofania ze sprzedaży dowolnego składnika zbywanego majątku oraz prawo do nierozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

 

Regulamin do pobrania tutaj.