Strona głównaRegulamin
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ BISON-BIAL S.A.

 

I. Korzystanie ze strony

 1. Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do użytku ogólnego i nie są wiążące. Mogą ulec zmianie, wycofaniu lub zawieszeniu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
 2. BISON-BIAL S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszej strony ponosi wyłącznie jego użytkownik w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 3. Materiały zawarte na stronie są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane. Materiały te obejmują również projekt, wygląd, grafikę.
 4. Wszystkie znaki towarowe przedstawione na tej stronie, które nie są własnością lub są licencjonowane przez operatora są potwierdzone na stronie internetowej.
 5. Nieautoryzowane użycie tej strony może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i / lub za przestępstwo.
 6. Czasowo, ta strona może zawierać linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczone na przekierowanej stronie internetowej.
 7. Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej strony internetowej podlegają ustawodawstwu polskiemu.
 8. Użytkownik w żadnej formie nie może dostarczać treści bezprawnych.

 

II. Ochrona praw autorskich

 1. Ta witryna i jej zawartość chroniona jest prawem autorskim należącym do BISON-BIAL S.A.
 2. Zarówno układ treści zawartej na stronie internetowej, jak i poszczególne jej części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 3. Zawartość niniejszej strony może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszych serwisów w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko po uzyskaniu wyraźnego pisemnego zezwolenia wraz z warunkami wykorzystania materiałów określonymi każdorazowo przez BISON-BIAL S.A. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisów, należy się kontaktować z nami pod adresem webadmin@bison-bial.pl.
 4. Korzystanie z materiałów opublikowanych na stronie internetowej BISON-BIAL S.A. w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 5. Użytkownik nie może zamieszczać na stronie żadnych treści bezprawnych.

 

III. Polityka prywatności

 1. Niniejszy regulamin dotyczący polityki prywatności określa, w jaki BISON-BIAL S.A. wykorzystuje i chroni informacje podane podczas rejestracji.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A. z siedzibą w Białymstoku. ul. Łąkowa 3
 3. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych. Możecie mieć Państwo pewność, że wszelkie informacje podanie podczas rejestracji za pomocą których będą Państwo identyfikowani podczas korzystania ze strony są używane zgodni z poniższym regulaminem.
 4. Zasady te mogą ulec zmianie i zostaną podane na obecnej stronie. Prośmy zatem o regularne sprawdzanie czy zgadzają się Państwo ze zaktualizowanym regulaminem. Zasady dotyczące polityki prywatności zaczynają obowiązywać od 01.01.2011.
 5. Możemy gromadzić następujące informacje:
  • Imię, nazwisko oraz informacje o stanowisku w firmie
  • informacje kontaktowe w tym adres e-mail
  • dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
  • inne informacje istotne dla badania opinii klientów i / lub dostosowania naszej oferty
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Wymagamy tych informacji, aby zrozumieć potrzeby i zapewnić Państwu lepszą obsługę, w szczególności z powodów:
  • Wewnętrznej ewidencji
  • Możemy skorzystać z informacji w celu ulepszenia naszych produktów i usług
  • Okresowo możemy wysyłać e-maile promocyjne o nowych produktach, ofertach specjalnych lub inne informacje, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Informacje te zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej który podałeś podczas rejestracji
  • Możemy również skorzystać z danych kontaktowych w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Kontaktować się będziemy za pomocą adresu e-mail, telefonu, faksu lub pocztą. Możemy wykorzystać pozyskane informacje do dostosowania strony internetowej zgodnie z zainteresowaniami
 8. Zapewniamy ochronę gromadzonych przez nas danych. W celu ochrony informacji gromadzonych online przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne.
 9. Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Polityka prywatności nie odnosi się do innych stron internetowych, których linki znajdują się na naszej stronie internetowej. Należy więc zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na danej stronie.
 10. Możesz zdecydować o ograniczeniu gromadzenia danych lub ich wykorzystywania w poniższy sposób:
  • gdy pojawi się prośba o wypełnienie formularza na stronie internetowej, odszukaj pole, które można kliknąć, aby wskazać, że nie chcesz, aby twoje dane były wykorzystywane w celach marketingowych
  • jeśli wcześniej zgodziłeś na wykorzystywanie swoich danych w celach marketingowych, możesz anulować zgodę w każdej chwili, pisząc do nas listownie bądź na adres webadmin@bison-bial.pl
 11. Nie będziemy sprzedawać, rozprowadzać ani udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba, że uzyskamy Państwa zgodę lub dostęp do tych danych będzie prawnie wymagany. Państwa dane mogą być przez nas używane do wysyłania informacji promocyjnych tylko, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.
 12. Mogą Państwo uzyskać dostęp do zgromadzonych na temat Państwa danych osobowych. Jeśli chcecie Państwo ich kopię prosimy o kontakt na adres webadmin@bison-bial.pl.
 13. Jeśli uważają Państwo, iż dane zgromadzone na Wasz temat są błędne lub niepełne, prosimy o niezwłoczny kontakt na powyższy adres e-mail, lub w inny sposób. Wszelkie nieprawidłowe informacje zostaną niezwłocznie skorygowane.

 

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej  należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: webadmin@bison-bial.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
   a. imię i nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, nazwę jego konta oraz adres poczty elektronicznej,
   b. przedmiot reklamacji,
   c. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje, spełniające wymogi określone w ust. 2, rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie Użytkownika składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.

 

V. Zakończenie

 1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Białymstoku.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się BISON-BIAL: Komputer podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetowa obsługującą Flash.
 4. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i dochodzi do zawarcia umowy o korzystanie ze strony internetowej. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania ze strony  z zastrzeżeniem obowiązywania postanowień dotyczących polityki prywatności.
 5. Konsumentów nie dotyczą postanowienia regulujące ich prawa lub obowiązki w sposób sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującymi, lub w sposób sprzeczny z interesem konsumenta, w szczególności konsumentów nie obowiązuje pkt V ust 2 Regulaminu.