Strona głównaPrzetargiPrzetarg na sprzedaż FPiU „Bison-Bial” S.A. w likwidacji z siedzibą w Bielsku Podlaskim
Przetarg na sprzedaż FPiU „Bison-Bial” S.A. w likwidacji z siedzibą w Bielsku Podlaskim

OBWIESZCZENIE

 

Likwidatorów Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Bison-Bial” Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

 

ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Bison-Bial” Spółka Akcyjna w likwidacji

z siedzibą w Bielsku Podlaskim na następujących warunkach:

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Bison-Bial” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bielsku Podlaskim,
w rozumieniu art. 55-1 k.c.,

 

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a) zabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bielsk Podlaski,

b) zbiór ruchomości,

c) należności wg bilansu otwarcia likwidacji.

szczegółowe informacje na temat ww. składników można otrzymać przy
ul. Myśliwskiej 13 w Białymstoku, II piętro, pokój 2/23 po uiszczeniu opłaty
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek spółki lub
w kasie.

 

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie
w terminie do dnia 11 grudnia 2019 roku do godziny 16.00 na adres korespondencyjny: Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Bison-Bial” S.A. w likwidacji, ul. Myśliwska 13, 15-569 Białystok, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa FPiU „Bison-Bial” S.A. w likwidacji” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres),

 

4. Najpóźniej w dniu złożenia oferty należy przelać na rachunek Kancelarii Notarialnej Marii Grodzickiej w Warszawie wadium w wysokości 10% oferowanej ceny pod rygorem niedopuszczenia do przetargu oraz udać się do siedziby Kancelarii (po wcześniejszym umówieniu terminu) w celu złożenia jej do depozytu tj. podpisania protokołu złożenia do depozytu. Warunkiem wydania depozytu przez Notariusza na rzecz sprzedawcy będzie podpisanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, zaś w przypadku przegranego przetargu zwrot wadium nastąpi na rzecz strony, która ją wpłaciła. Koszty notarialne za sporządzenie czynności reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku – par. 3 i par. 6 pkt 13) w związku z przyjęciem na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej:

Rachunek depozytowy

Kancelaria Notarialna Maria Grodzicka

Ul. Ogrodowa 3 lok. 16

00-893 Warszawa

12 2490 0005 0000 4600 3828 0969 (depozytowy)

 

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku, godzina 10.00 przy ul. Myśliwskiej 13 w Białymstoku (15-569) w pokoju nr 2/23.

 

6. Likwidatorzy po otwarciu ofert wybierają 5 najkorzystniejszych cenowo ofert. Wybrani oferenci zostaną zaproszeni do rozmowy z Likwidatorami celem wybrania jednej najkorzystniejszej oferty.

 

7. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 

8. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny; przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

 

9. Przedsiębiorstwo można oglądać w terminie do dnia 10 grudnia 2019 roku po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr telefonu 85 741 64 20 oraz wpłacie kwoty 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na zakup materiałów o których mowa
w pkt. 2.

 

10.  Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE likwidatorzy informują, że:

1. Administratorem danych osobowych oferentów jest Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Bison-Bial” S.A. w likwidacji z siedzibą w Bielsku Podlaskim.

2. Dane osobowe oferentów przetwarzane będą w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia przetargu.

3. Odbiorcą danych osobowych będą współpracownicy Administratora Danych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu i likwidacji Spółki

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia przetargu.

5. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem obowiązku przechowywania dokumentacji związanej
z postępowaniem upadłościowym.

6. Oferent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących oferenta narusza przepisy.

7. Podanie przez oferenta danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie ofert.
W związku z tym istnieje konieczność ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie ofert.

8. Dane oferenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Dane osobowe oferenta nie będą przekazywane do Państw trzecich.