Strona głównaPrzetargiSprzedaż środków trwałych niskiej wartości
Sprzedaż środków trwałych niskiej wartości

Likwidator

Fabryki Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji

z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. F. Żwirki i S. Wigury 75,

 

Ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy

 

na sprzedaż majątku likwidowanej Spółki składającego się z środków trwałych niskiej wartości. Wykaz zbywanych składników majątku wraz z ich ceną wywoławczą  dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.bison-bial.pl , Środki trwałe będą sprzedawane, jako pojedyncze składniki majątkowe za cenę nie niższą niż wartość podana w wykazie. Do wskazanej w wykazie kwoty netto za poszczególne środki trwałe niskiej wartości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Składanie ofert w formie pisemnej do dnia 14.10.2020r. w siedzibie Spółki lub na adres Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. w likwidacji, 15-569 Białystok, ul. Myśliwska 13, z dopiskiem „PRZETARG – ŚRODKI TRWAŁE”, możliwe jest na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu ofertowej sprzedaży środków trwałych niskiej wartości.

 

Rozpatrzenie ofert odbędzie się 15.10.2020 r. o godz. 9.00 w Białymstoku przy
ul. Myśliwskiej 13

 

Zbywany majątek można oglądać, po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w siedzibie Spółki w  Bielsku Podlaskim  przy ul. Żwirki i Wigury 75, oraz w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13, w godz. od 8:00 do 15:00, nie później jednak  niż jeden dzień przed datą otwarcia ofert.

 

Link do wykazu

 

Środki trwałe znajdujące się w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 13, są obecnie  dzierżawione na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony. Warunki Umowy określają, że każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

Dodatkowe informacje na temat zbywanego majątku można uzyskać w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 75, lub pod numerami telefonów 512 341 244,  507 180 949,  e-mail: dgm@bison-bial.pl .

 

Warunkiem przystąpienia do sprzedaży ofertowej składników majątku, jest wpłata wadium na konkretną pozycję z wykazu i podanie jej w dowodzie wpłaty. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto: Alior Bank SA  74 2490 0005 0000 4530 2837 6391. Wpływ na konto najpóźniej dzień przed otwarciem ofert.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia gotówką w kasie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy Spółki w ciągu 6 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia ofert i jest zobowiązany do odbioru zakupionych składników majątkowych w terminie 7 od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Spółki, należności z tytułu ceny sprzedaży. Odbiór zakupionych środków trwałych niskiej wartości będących w dzierżawie będzie mógł odbyć się w terminie zgodnie z obowiązującą umową dzierżawy.

W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odebrał w wyznaczonym terminie składnika majątkowego, Likwidator ma prawo naliczać opłatę za jego przechowanie w wysokości 1% ceny brutto sprzedaży, za każdy dzień przechowywania.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w przypadku, kiedy uczestnik przetargu złożył ofertę i oferta została przyjęta i wybrana, a nie zapłacił zadeklarowanej kwoty w całości w wyznaczonym w regulaminie terminie.

 

W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia rozpatrzenia ofert.

 

Wszelkie koszty związane z zakupem w tym koszty związane z demontażem, oraz załadunkiem na środki transportu obciążają nabywcę.

 

Wydanie składnika majątkowego następuje za okazaniem dowodu wpłaty lub dokonania przelewu który wpłynął na konto sprzedającego..

 

Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu ofertowego, wycofania dowolnego składnika zbywanego majątku lub zakończenia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Regulamin przetargu jest dostępny do pobrania tutaj lub w siedzibie Spółki